A l’Acadèmia Ancor disposem d’un departament de psicopedagogia, on restem a la vostra disposició per treballar l’atenció integral de la prevenció, diagnòstic i tractament dels nens/es, adolescents i adults que manifesten dificultats d’aprenentatge a les àrees de lectura, escriptura i càlcul entre d’altres.

El nostre equip de psicopedagogs s’encarrega d’estudiar, prevenir i corregir les dificultats que es poden presentar en el procés d’aprenentatge, estudiant el fenomen d’adaptació que implica el desenvolupament de la ment, amb el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Treballem l’aprenentatge i les seves alteracions millorant i potenciant la qualitat i capacitat dels alumnes.

El nostre objectiu és aconseguir un bon hàbit de treball, una bona planificació i organització de l’estudi.

El servei de psicopedagogia de l’Acadèmia Ancor s’encarrega d’oferir els següents serveis:
 • Reforç en l’adquisició de la lecto-escriptura, de la comprensió lectora i del raonament lògic.
 • Tècniques i hàbits d’estudi
 • Suport a nens/es amb baix rendiment escolar.
 • Manca  de motivació en els estudis
 • Trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)
 • Retard mental o incapacitat intel·lectual
 • Sobredotació
 • Bloqueig emocional

Psicopedagogía

Des de la intervenció psicopedagògica vinculem l’anàlisi, planificació, desenvolupament i modificació del procés educatiu.

Des de l’Acadèmia Ancor donem resposta a les següents àrees de treball:
 • Atenció a la diversitat
 • Orientació acadèmica i professional:
 • Treball  de  l’autoconeixement de l’alumne  exercitant estratègies de presa de decisions i dotant de la informació necessària.
 • Potenciar a l’alumne amb dificultats  d’aprenentatge  ensenyant  mètodes d’estudi que el facilitin l’enteniment.
 • Identificació de problemes d’aprenentatge tals com: falta de motivació, problemes familiars i/o socials.
 • Prevenció de  les dificultats d’aprenentatge a partir del desenvolupament de les capacitats cognitives, emocionals i socials.
Les reeducacions psicopedagògiques que es duen a terme a l’Acadèmia Ancor són:

Síndrome de Down

 • Trastorns d’aprenentatge
 • Lecto-escriptura
 • Trastorns de la lectura: dislèxia
 • Trastorns de l’expressió escrita: disgrafia i disortografia
 • Lectura
 • Comprensió lectora
 • Escriptura
 • TDAH  (Trastorn per Dèficit d’Atenció)
 • Diagnòstic de trastorns de l’aprenentatge.
 • Organització i planificació
 • Preparació d’exàmens
 • Tècniques d’estudi
 • Orientació acadèmica i professional.
Les funcions que realitza el psicopedagog de l’Acadèmia Ancor són:
 • Orientació metodològica
 • Prevenció i asesorament a pares
 • Orientació educativa
 • Diagnòstic i tractament de trastorns de l’aprenentatge.
Realitzem diagnòstics psicopedagògics on avaluem les següents àrees:
 • Àrea cognitiva: Atenció/ concentració, memòria, llenguatge, pensament, psicomotricitat i percepció.
 • Àrea de lectura i escriptura: Qualitat, velocitat, errors de lectura i escriptura, comprensió lectora.
 • Àrea de càlcul: Comprensió llenguatge matemàtic, domini d’operacions (oral i escrit), resolució de problemes.
Demana mès informació